Gabinet pedagogiczny:

 

  • Zajęcia integracyjne
  • Zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowawczo- egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),
  • Specjalistyczne zajęcia grupowe lub indywidualne o charakterze terapeutycznym,
  • Porady dla uczniów,
  • Porady, konsultacje dla rodziców,
  • Porady i konsultacje dla nauczycieli,
  • Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
  • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
  • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Skontaktuj się z nami

 

 

Obraz

Bestwina, ul. Krakowska 177